Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci de convocatòria de la sessió del Ple [Tauler d'anuncis] 786/2017 Convocatòria de sessió del Ple Anuncis Convocatòria sessió plenària ordinària, en data 26/09/2017 21/09/2017
Anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província 774/2017 Modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits, amb càrrec a [el romanent líquid de tresoreria/nous o majors ingressos/anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions/operacions de crèdit] Anuncis Anunci modificació de crèdit 19/09/2017
Anunci compte general 2016 527/2017 Aprovació del compte general. Model bàsic Anuncis Anunci aprovació Compte General 2016 07/09/2017
Edicte 471/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Edictes Llista candidats a jurat per als propers anys 2017-2018 19/05/2017